informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2018-10-22
Imieniny:
Haliszki, Lody
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Hala sportowa dostępna dla WSZYSTKICH !

Hala sportowa dostępna dla WSZYSTKICH !

Zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej

Zarządzenie Wójta Gminy Wartkowice w sprawie opłat za korzystanie z Hali Sportowej

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WARTKOWICACH


§ 1

1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 5.

2. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez  
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

3. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego
harmonogramu.

4. Hala sportowa jest czynna:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:00,
 • sobota - niedziela w godz. 10:00-22:00,
 • w razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

5. W dni powszednie w godzinach od 8:00-17:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim
na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół gminnych.

6. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.


§ 2

Do końca czerwca 2011 roku nie pobierane są opłaty za korzystanie z hali sportowej.


§ 3

Z hali sportowej mogą korzystać:

♦ dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

♦ kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

♦ zakłady pracy, instytucje, organizacje,

♦ osoby fizyczne,

♦ dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

♦ kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła
organizacyjna dopuszcza udział publiczności.


§ 4

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego
(nie pozostawiającego śladów podczas użytkowania),

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

 • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
 • utrzymania czystości w obiekcie,
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie
podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu i prowadzącego zajęcia.

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy    
natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia
oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.


§ 5

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 • napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
  odurzających,
 • wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia,
 • wprowadzać na teren hali sportowej zwierząt,
 • spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,


§ 6

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali
sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.

3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach administracja hali sportowej i prowadzący
zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności,

4. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM
i  przestrzegania go.

5. Dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach oraz osoby upoważnione mogą kontrolować wszystkie
zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień- zakazać korzystania z hali,

6. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach,

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół
w Wartkowicach.
 

Opracowanie: szkolnastrona.pl