Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Ochrona danych

Ochrona danych

Informuję, że z dniem 25.05.2018.2018r w Szkole Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Wartkowicach  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego, ul. Legionów Polskich 5,  99-220 Wartkowice.


                                                        KLAUZULA INFORMACYJNA
                                            O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)(DZ. U. UE. l. z 2016 r. nr 119), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Wartkowicach  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, adres siedziby administratora danych: ul. Legionów Polskich 5,  99-220 Wartkowice.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
3. Administrator gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 poz.59) , a także na podstawie ustaw kompetencyjnych, obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów oraz udzielonych zgód.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (m.in. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, ZUS, KRUS) lub zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych do przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) i ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zmianami), w tym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z. 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zmianami).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:
kontakt@iszd.pl
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, świadomy.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 SP w Wartkowicach

NA GÓRĘ