Projekty i programy

MULTISPORT


Program realizowany w różnych formach stymulujących aktywność sportowo-rekreacyjną uczestników. Efektem realizacji programu będzie poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników, poprawa zdolności motorycznych, identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych. Zajęcia sportowe odbywały się do XII 2015 r.


  SZKLANKA MLEKA


Promowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych.


 OWOCE W SZKOLE


Dzięki realizacji tego programu propagowany jest nawyk jedzenia owoców i warzyw, jako źródła witamin. Uczniowie dzięki tej akcji uczą się prowadzić zdrowy styl odżywiania

 


MAŁY MISTRZ (2014/2015; 2015/2016)


Program „”Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za której jest nagradzany jest odpowiednią odznaką.

czytaj więcej...

 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (2015/2016)


W ramach realizacji programu edukacji czytelniczo – medialnej biblioteka zaplanowała szereg zajęć i spotkań z uczniami uczęszczającymi do szkoły. Podczas zajęć przekazane będą  wiadomości z zakresu wiedzy o książce i bibliotece. Uczniowie zapoznani zostaną  z najnowszymi kierunkami współczesnego bibliotekarstwa, wykorzystania technologii informacyjnej oraz zagadnieniami z edukacji regionalnej i europejskiej.

Jednym z planowanych działań, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej będzie „Popołudnie z książką i filmem”. Celem akcji jest ukazanie, że wspólne czytanie czy oglądanie wartościowego filmu, może być ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu. Kolejną inicjatywą, która zachęci większą ilość uczniów gimnazjum do korzystania z zasobów bibliotecznych, będzie projekt edukacyjny dla klas drugich pt. „Klub Młodzieży  Czytającej Książki”.  Biblioteka planuje również przeprowadzenie cyklicznych zajęć  na temat warsztatu dziennikarza prasowego. Efektem tych działań będzie wydanie jednodniówki związanej tematycznie z postacią, która będzie patronem roku 2016 wskazanym przez  Sejmową  Komisję Kultury i Środków Przekazu . Poprzez ciekawe lekcje biblioteczne będziemy starali się poddawać pod dyskusję tematy nurtujące młodzież, min. „Czy reklamy decydują  o moich zakupach?”, „Co w Internecie jest za free? Legalny dostęp do muzyki, filmów, literatury, sztuki”.

Poza wymienionymi działaniami w bibliotece szkolnej uczniowie będą mogli pozyskać,  w ramach kiermaszy taniej książki, ciekawe pozycje książkowe wzbogacające ich domowe biblioteki. Przez cały rok uczniowie będą mieli możliwość wyrabiania nawyku odpowiedzialności, sumienności i obowiązkowości oraz poprzez pełnienie funkcji łącznika z biblioteką.

 


 

PROGRAM „”KSIĄŻKI MOICH MARZEŃ” (2015/2016)


W ramach programu najmłodsi  zostali zaproszeni na cykl spotkań w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyli w przygotowanych dla nich atrakcjach  z okazji Święta Pluszowego Misia oraz uroczystego pasowania na czytelnika pt. „W krainie bajek”.

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zaplanowano działania mające na celu propagowanie zasad dobrego zachowania, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji oraz upowszechnienia literatury dotyczącej wskazanego tematu. Tematyka obejmować będzie zagadnienia savoir-vivre. Uczniowie wraz z wychowawcami na lekcjach wychowawczych opracują ABC dobrego zachowania, przez co poszerzą widzę  z tego tematu. Podsumowaniem działań będzie konkurs wiedzy, wystawa tematyczna w bibliotece oraz rozpowszechnienie, wśród całej społeczności szkolnej, kodeksu ABC dobrego zachowania.

Akcjami zachęcającymi do odwiedzania biblioteki szkolnej były dwa konkursy: konkurs plastyczny pt. „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” dla uczniów klas I – III na wykonanie zakładki do książki oraz konkurs  dla klas IV – VI na wykonanie plakatu promującego bibliotekę szkolną.

We współpracy z nauczycielem języka polskiego uczniowie klas szóstych realizowali projekt „Szóstoklasiści dobry przykład dają, nie tylko szkolne lektury czytają”.


 MŁODZIEŻOWY INKUBATOR INICJATYW OBYWATELSKICH


Projekt realizowany w Gimnazjum od września do grudnia 2013 r.

Celem projektu pod nazwą "Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich" jest rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów gimnazjów z województwa łódzkiego poprzez działania polegające na kształtowaniu umiejętności zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami o charakterze społecznym, a tym samym budowanie odpowiedzialności za własne środowisko lokalne.


Realizatorem projektu jest:

  • Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi,
  • Partnerem Stowarzyszenie Oświatowe Edukator.
  • Partner zagraniczny to doświadczona w upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych organizacja z Republiki Czeskiej – Central Bohemia Training Institute (VISK).

Więcej na temat idei projektu na stronie internetowej www.inkubatorobywatelski.pl.


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Opiekun: J. Andrysiewicz, T. Krawczyk, R. Maciaszczyk

czytaj więcej...

 


"NA WŁASNE KONTO"


Udział w programie ma służyć zmniejszeniu dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, a młodzieżą mieszkającą w miastach, a także kształtowaniu ich postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki życiowej.

Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.
Realizacja programu jest dofinansowywana  ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Opiekun: J. Andrysiewicz

czytaj więcej...

 


"CENTRES"


Przedsiębiorczość  i kreatywność w edukacji.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  i koordynowany przez British Council Polska wraz z partnerami z państw członkowskich: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Słowenii, Czech, Polski i Wielkiej Brytanii.

Głównym celem projektu jest powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość. Zadaniem uczniów było zorganizowanie imprezy dla społeczności lokalnej.

Projekt pozwolił na rozwój ich uzdolnień, umiejętności organizacyjnych, wyobraźni oraz kompetencji społecznych.

Opiekun: K. Durys

czytaj więcej...

 


Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć  każdy może"


Od grudnia uczniowie naszego zespołu podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej.

Wyścig o tytuł "Szkoły w Ruchu" trwa... .

Regulamin Ogólnopolskiej Akcji MEN "Ćwiczyć każdy może"

czytaj więcej...

czytaj  więcej...

czytaj więcej...

Opiekun:T. Krawczyk, A. Błaszczyk, J. Cieślak, A. Meyer

 


WYMIANA MŁODZIEŻY


„Poszukiwanie przeszłości i budowanie teraźniejszości - polsko – krymskie spotkania młodych”


"Miło nam poinformować, że z dniem 30 października 2013 roku zakończyliśmy działania polsko  - ukraińskiej wymiany młodzieży..."


Opiekun: E. Wojtczak, U. Jabłońska - Mruk, R. Maciaszczyk

czytaj więcej...

 


QUESTING


 Projekt  „Questing  umożliwi  innowacyjne  zwiedzanie” po  parku  w  Gostkowie  oraz  jego  najbliższym  otoczeniu.


 Questing  to  metoda  odkrywania  dziedzictwa  miejsca, polegająca  na  tworzeniu  nieoznakowanych  tras, które  można  zwiedzać, podążając  za  wskazówkami  zawartymi  w  wierszowanym  tekście. Głównym  celem  tworzenia  szlaków  questów  jest  zwrócenie  uwagi  na  elementy  i  historie  związane    z  lokalnym  dziedzictwem  kulturowym i  przyrodniczym. Questy  pozwalają  na  dokładniejsze  poznanie  miejsca, w  którym  się  mieszka, dostrzeżenie  walorów  przyrodniczych, poznanie  historii, są  metodą  edukacji  regionalnej.

 Quest  stanowi  formę    aktywnego  odkrywania  historii  miejsca  poprzez  zabawę   w  poszukiwanie  skarbu, do  którego  prowadzą wierszowane  teksty  i  zagadki, jest  trochę  podobny  do  harcerskiej  zabawy  w  podchody.    

 

 Opiekun:  U. Jabłońska - Mruk

czytaj więcej...

 


"ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW DROGĄ DO KARIERY"


Projekt rozwija zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości. Zapoznaje uczestników z nietypowymi problemami danych nauk w praktyce. Ułatwia uczniom przyszłą edukację oraz uczy odpowiedniego zarządzania posiadaną wiedzą.
opiekun: H. Ceranka, E. Wojtczak, A. Długoszewska, U. Jabłońska-Mruk

 czytaj więcej...

 


"EDUSCIENCE"

 

"Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii"

Projekt jest realizowany w szkole od 1 września 2012r. To już drugi rok trwania projektu, który w tym roku szkolnym realizuje klasa Va i Vb z nauczycielami przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i języka angielskiego.


Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

  • zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi/ informatyczno-technicznymi/ językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania;
  • wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie science dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym;
  • rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/blended learningu;
  • zwiększenie zainteresowania science u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzeniu zajęć oraz konstrukcji programów nauczania.

 


opiekun: J. Andrysiewicz

czytaj więcej...

czytaj więcej...

czytaj więcej ...

 


STULECIE  LEGIONÓW POLSKICH

Jesteśmy szkołą kształtującą postawy obywatelskie oraz patriotyczne poprzez pielęgnowanie wartości i tradycji wokół osoby Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego.

 

opiekun: E.Wojtczak

czytaj więcej ...


 

 


„Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów” zawierający elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym darmowego oprogramowania GeoGebra do nauczania matematyki) ma wzmocnić aktywność i kreatywność uczniów, pomóc  przygotować ich do życia i działania w szybko zmieniającym się - wręcz nieprzewidywalnym - świecie, wykształcić w nich umiejętność samodzielnego przystosowania własnej wiedzy i umiejętności do stanu jakiego ten świat będzie wymagał. Projekt ma przyczynić się do wzrostu jakości nauczania w zakresie matematyki.

 

Projekt jest realizowany od 1 września 2014 r. przez uczniów klasy Ia gimnazjum na lekcjach matematyki. Uczniowie w trakcie pracy w programie korzystać będą ze skryptów (drukowanych materiałów dla ucznia) i apletów (gotowych, interaktywnych pomocy dydaktycznych, wykonanych w programie GeoGebra). Zarówno aplety, jak i zadania w skrypcie nastawione są na samodzielne odkrywanie przez ucznia związków, własności i zależności.

 

Projekt realizowany jest przez Szkołę Wyższą Psychologii Społeczne w Poznaniu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aneta Długoszewska

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <m:brkBin

NA GÓRĘ