Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla rodziców

Dla rodziców

 


Dokumenty dotyczące zgłaszania dziecka do przedszkola/szkoły dostępne są w bocznej zakładce Rekrutacja.


                           Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Data Wydarzenie
3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
22-31.12.2018r Zimowa przerwa świąteczna
11-24.02.2019r. Ferie zimowe
21-23.04.2019r Wiosenna przerwa świąteczna
10-12.04.2019r. Egzamin  gimnazjalny
15-17.04.2019r. Egzamin ósmoklasisty
 21.06.2019 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019: 2.11.2018, 2.05.2019

-       

Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Dokument obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. Zostały w nim spisane wszystkie prawa dziecka. W 1978 r. Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 roku.

Treść konwencji

 


 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty są przyjmowane od 1 grudnia 2013r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl.

Projekt edukacyjny

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

data godzina
24.09.2018 od 16.30
05.11.2018 od 16.30
03.12.2018 od 16.30
21.01.2019 od 16.30
11.03.2019 od 16.30
13.05.2019 od 16.30

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

 

08.05.2019 (środa) 8.00-13.00
15.05.2019 (środa) 8.00-13.00
24.05.2019 (piątek) 12.30-14.30
28.05.2019 (wtorek) 8.00-11.00

Zastrzega się możliwość zmian.

NA GÓRĘ