Ankieta ewaluacyjna

Wyniki badania...

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami  ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w  czerwcu 2019r. wśród Uczestników Projektu, którzy ze wsparcia korzystali do końca roku szkolnego. Przeprowadzone badanie posłużyło bieżącemu usprawnianiu realizacji projektu,  zarządzaniu projektem. Podczas ankiety Uczestnicy dokonali samooceny wiedzy i umiejętności, własnej aktywności  w następstwie udziału w projekcie, ocenili metody i formy pracy na zajęciach dodatkowych, podsumowali przydatność zajęć w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej;  jedno z pytań ankietowych dotyczyło realizacji zagadnień równościowych poruszanych na zajęciach. W badaniu ankietowym wzięły udział 73 osoby.

Ankieta ewaluacyjna


Otrzymujesz ankietę dotyczącą zajęć realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Proszę,  abyś uzupełnił(a) ją szczerze i starannie.


Rodzaj zajęć   - podkreśl: zajęcia rozwijające/zajęcia wyrównawcze/wyjazdy edukacyjne


1. Zajęcia były dla mnie (możesz wybrać kilka odpowiedzi)


.pomocne (36)    . ciekawe(39)     . trudne 2)  . zrozumiałe(34). zbieżne z moimi oczekiwaniami (15) . nudne( 5)    . budzące  aktywność (18) . interesujące(23)   .zachęcały mnie do doskonalenia moich umiejętności (18)      .coś jeszcze – dopisz ...........  .


2. Czy nauczyciele mobilizowali Cię w jakiś sposób do aktywności ?


     TAK(62)        NIE(11)


3. Czy nauczyciele-prowadzący zajęcia dodatkowe były dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć?


TAK(68)        NIE (5)    

                                                     
4. Na zajęciach miałam(em) możliwość ( możesz wybrać kilka odpowiedzi )


.wykonywania doświadczeń (24)    . dyskutowania i poszukiwania własnych rozwiązań(30)
. nauki i współpracy w grupie(34) . powtórzenia i utrwalenia materiału(24) . pogłębienia wiedzy (32)
. zdobywania nowych umiejętności(24) . zapewniły możliwość rozwoju (25) . uczenia się, jak się uczyć (25)


5. Określ, jak pracowałeś na tych zajęciach ( możesz wybrać kilka odpowiedzi)


. byłem aktywny (37)    .  samodzielnie wykonałam(em) wiele zadań (28)      . słuchałam(em)  nauczyciela (45)    .czasem  byłem znudzony    (6). uczyłam (em) się od innych(26)

6.Czy uważasz, że wiadomości i umiejętności, które zdobywasz i doskonalisz podczas zajęć dodatkowych wykorzystasz w praktyce-w praktycznym działaniu?


TAK (63)              NIE(10)

7. Czy podczas zajęć wykorzystywane były nowoczesne technologie ICT( komputery, tablica interaktywna, oprogramowanie, Internet)?


TAK(61)            NIE(12)

8. Czy podczas zajęć mogłaś (eś) zwrócić się do nauczyciela jeżeli był problem lub gdy chciałaś(eś) o coś zapytać?


TAK(71)            NIE(2)

9. W skali 1-6 oceń na ile rozwinęłaś(ąłeś) swoje zainteresowania i podniosłaś(eś) swoją wiedzę ?
(1- nie podniosłam (em), 6- podniosłam(em) na celująco)

1    (3)    2    (3)    3      (4)    4   (10)    5     (29)    6   (24)    

10. Czy uważasz, że warto być człowiekiem wykształconym i prowadzone zajęcia w tym Cię utwierdziły?


TAK (64)               NIE (9)


11. Czy prowadzone zajęcia podniosły Twoje aspiracje edukacyjne?


TAK(61)            NIE(12)


12. Czy po otrzymaniu wsparcia w ramach Projektu zwiększyły się Pani/Pana szanse dostania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej?


TAK(43)            NIE(6)        TRUDNO  POWIEDZIEĆ(24)


13. Czy oferta programowa zajęć dodatkowych, w których Pani/Pan brali udział, spełniły Pani/Pana oczekiwania?


TAK(53)            NIE(3)            TRUDNO  POWIEDZIEĆ(17)

14. Czy podczas zajęć prowadzący zajęcia poruszali kwestie dotyczące równości płci?


TAK(58)            NIE(15)

                                                                                                                                               Dziękuję za wypełnienie ankiety.
                                                                                                                                                      Koordynator Projektu


NA GÓRĘ